Klachten

Klanttevredenheid

Zuiver Zorg hecht veel waarde aan klanttevredenheid. Wanneer u op deze pagina terecht bent gekomen, hebben wij waarschijnlijk enkele steken laten vallen. Daarvoor onze excuses.

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Klacht indienen

U kunt uw klacht zowel digitaal, schriftelijk en telefonisch indienen bij ons. We zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken via alle kanalen tussen 10:00 uur en 16:00 uur. 

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Uw klacht wordt in behandeling genomen indien: U de klacht binnen een tijdsbestek van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek bij ons heeft gemeld. 

Van wie en wanneer verneemt u de uitspraak?

Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. 

- Is het probleem voor u nog steeds niet opgelost? Schakel dan Stichting Webshop Keurmerk in als bemiddelaar. 

- Bent u nog steeds niet tevreden? Zoek het dan hogerop, u kunt uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

Graag wijzen wij u voor het indienen van uw klacht op het volgende: 

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).


3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.


4. Uiterlijk 12 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.


5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.


7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.


8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Heb je vragen?

Heb je vragen?

Neem conact met ons op 033 76 20 700